Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van HR ontwikkeling (inclusief projectmanagement) zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van welke aard dan ook die met HR ontwikkeling – Robert Jacobs zijn aangegaan, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de onderstaande betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Opdrachtgever: de wederpartij van HR ontwikkeling
– Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en HR ontwikkeling

Door het aangaan van een Overeenkomst met HR ontwikkeling verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze akkoord gaat.

Artikel 1. Offertes en Overeenkomsten

1. Offertes van HR ontwikkeling zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.

2. HR ontwikkeling is uitsluitend aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend aan HR ontwikkeling is bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en HR ontwikkeling zijn alleen geldig na een aanvullend of gewijzigd voorstel dat door beide partijen is aanvaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht HR ontwikkeling niet om een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te verrichten.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Rechten en plichten van Opdrachtgever uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 2. Wijziging, opschorting en ontbinding

1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoud of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand indien HR ontwikkeling schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een Opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten Overeenkomst op te zeggen, tenzij HR ontwikkeling met annulering instemt.

3. HR ontwikkeling is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan HR ontwikkeling, indien bekend met deze informatie, de Overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Indien na uitvoering van werkzaamheden blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever is verstrekt waardoor de opdracht niet naar behoren kon worden uitgevoerd, is Opdrachtgever verplicht het in offerte overeengekomen bedrag te voldoen. HR ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HR ontwikkeling is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Opdrachtgever deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

4. Elk der partijen heeft het recht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd.

5. In een situatie als bedoeld in de punten 3 en 4, heeft HR ontwikkeling het recht om zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de Opdrachtgever.

6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt HR ontwikkeling zich het recht voor om nakoming voor zover er al werkzaamheden zijn uitgevoerd van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht HR ontwikkeling te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

8. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 3. Uitvoering en garantie

1. HR ontwikkeling zal zorgdragen voor een vakbekwame uitvoering van de werkzaamheden.

2. Ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst zal de Opdrachtgever HR ontwikkeling steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan HR ontwikkeling is verstrekt, heeft HR ontwikkeling het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. HR ontwikkeling is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.

5. In geval HR ontwikkeling om wat voor redenen dan ook niet (meer) in staat is de opdracht uit te voeren, zal HR ontwikkeling zoeken naar andere, vakbekwame personen als vervanger. Indien binnen zes weken nadat de noodzaak tot vervanging is gebleken door de Opdrachtgever is vastgesteld dat hieraan door HR ontwikkeling niet kan worden voldaan, is de Opdrachtgever gerechtigd naar eigen goeddunken te handelen en zelf voor adequate vervanging zorg te dragen.

6. Indien HR ontwikkeling verwacht dat de vervanging zoals in de laatste zin van punt 5 vermeld, de resultaten van de dienstverlening in negatieve zin zullen beïnvloeden, is HR ontwikkeling gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7. In de situatie als bedoeld in punt 6 heeft HR ontwikkeling het recht om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens te vorderen op de Opdrachtgever.

8. Klachten over de door HR ontwikkeling verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen vier weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HR ontwikkeling. Opdrachtgever dient HR ontwikkeling in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

9. Indien een klacht gegrond is, zal HR ontwikkeling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem/haar zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal HR ontwikkeling slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de punten 1 tot en met 4 van Artikel 4.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. HR ontwikkeling is ter zake van wanprestatie slechts aansprakelijk, indien na deugdelijke ingebrekestelling door de Opdrachtgever deze de Overeenkomst tussentijds beëindigt. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. De aansprakelijkheid van HR ontwikkeling beperkt zich tot de extra kosten van Opdrachtgever die het directe gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht.

2. Behoudens de aansprakelijkheid zoals in punt 1 vermeld, kan HR ontwikkeling niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade, waaronder schade door derden veroorzaakt, gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit, tenzij de verzekeraar van HR ontwikkeling deze schade dekt en erkent.

3. De Opdrachtgever vrijwaart HR ontwikkeling voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de Opdrachtgever.

4. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door HR ontwikkeling is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van maandelijkse betalingen is het bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door HR ontwikkeling gemiddelde gefactureerde maandbedrag ter zake van de dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.

5. HR ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade anders dan die uit hoofde van de dienstverlening (punten 1, 2 en 3), tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld van HR ontwikkeling. Indien HR ontwikkeling toch aansprakelijk blijkt, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer verder gaan dan het bedrag van de dekking die door de verzekeraar van HR ontwikkeling wordt gegeven c.q. erkend.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij HR ontwikkeling meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HR ontwikkeling vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 5. Belemmeringen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door één van de partijen wordt geconstateerd dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel ontstaat aan de in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaten binnen het overeengekomen bedrag, is deze partij gehouden de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen teneinde gezamenlijk na te gaan hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.

2. Indien de in punt 1 genoemde belemmeringen niet kunnen worden opgeheven, kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door een of beide partijen worden beëindigd.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht

1. Iedere vreemde oorzaak en iedere buitengewone omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort, leveren voor HR ontwikkeling overmacht op. Dit ontheft HR ontwikkeling van verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, zonder dat de Opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd kan eisen. HR ontwikkeling dient de Opdrachtgever direct schriftelijk in kennis te stellen van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan: (stroomstoringen), arbeidsongeschiktheid, arbeidsverzuim, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van apparatuur.

2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, is de andere partij gerechtigd om met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, òf de Overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

3. De Opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

Artikel 7. Facturatie en betaling

1. Betaling van factuurbedragen voor de kosten uit hoofde van de dienstverlening door HR ontwikkeling en/of voor vergoedingen van andere door HR ontwikkeling te maken declarabele kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dient te geschieden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van HR ontwikkeling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk dertig kalenderdagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur door de Opdrachtgever is ontvangen.

3. HR ontwikkeling kan, indien nodig, zowel vóór als na het totstandkomen van een Overeenkomst, van elke Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van de vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is HR ontwikkeling gerechtigd de Overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten. HR ontwikkeling behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door HR ontwikkeling gewezen op de te late betaling en wordt de Opdrachtgever een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Opdrachtgever in verzuim. Hierdoor is Opdrachtgever ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is HR ontwikkeling gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. HR ontwikkeling is gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle door de niet betaling veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten aan alle instanties van HR ontwikkeling zelf, zoals advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door HR ontwikkeling verleende diensten of geleverde producten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet, berusten bij HR ontwikkeling.

2. HR ontwikkeling behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. HR ontwikkeling verleent Opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst.

4. Alle door HR ontwikkeling verstrekte stukken zoals rapporten, ontwerpadviezen, schetsen, tekeningen of hand-outs, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van HR ontwikkeling worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Geheimhouding

1. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan ieder der partijen kennis neemt in het kader van de opdracht.

2. In geval van beëindiging van een Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

1. Bij geschillen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst of daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Indien dat onmogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HR ontwikkeling is gevestigd.

2. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Wijziging of aanvulling

1. HR ontwikkeling is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal HR ontwikkeling Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Copyright 2022 HR ontwikkeling > Robert Jacobs > Bel 06 – 16445714